Vilkijos apylinkių seniūnijos paslaugos

*įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas, surašo buities tyrimo aktą, kuriame pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų; priima prašymus dėl vienkartinės socialinės paramos; *priima ir nagrinėja gyventojų prašymus, skundus bei siūlymus arba perduoda juos nagrinėti pagal kompetenciją Savivaldybės administracijos padaliniams ir kitiems viešojo administravimo subjektams; *dalyvauja rengiant ir įgyvendinant seniūnijos plėtros ir gyventojų užimtumo programas; *dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas; *renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai; renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis apie šaukiamojo amžiaus jaunuolius, gyvenančius seniūnijos teritorijoje; *dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaikų teisių apsaugos ir vaikų teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones; nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas; *padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus; *organizuoja viešuosius darbus; *organizuoja kapinių priežiūrą; *organizuoja želdinių priežiūrą; *organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir viešųjų vietų apšvietimą; *organizuoja seniūnijos gyventojams nemokamą maitinimą, nemokamą malkų pristatymą, socialinių paslaugų teikimą namuose, vienkartinės paramos skyrimą (iš seniūnijos tarybos lėšų); *organizuoja priskirtas būsto paslaugas; *prireikus organizuoja kitas viešąsias paslaugas. Seniūnas:išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus, turi būti patvirtinta kitais teisės dokumentais; Seniūnas: *nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų pasalugų teikimo gerinimo; *registruoja mirtį, išduoda leidimus laidoti

Kauno rajono savivaldybės administracijos vilkijos apylinkių seniūnijOS veiklos nuostatai I. bendrosios nuostatos 1. Vilkijos apylinkių seniūnija yra Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos struktūrinis teritorinis padalinys (filialas), veikiantis tam tikroje Savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnija neturi juridinio asmens teisių. (filialas), veikiantis tam tikroje Savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnija nėra juridinis asmuo. 2. Kauno rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas. Duomenys kaupiami VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre. 3. Kauno rajono savivaldybės administracijos Vilkijos apylinkių seniūnijos (toliau – seniūnija) tikslas yra plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą jai priskirtoje teritorijoje bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas. 4. Seniūnijos ir seniūno funkcijas nustato Vietos savivaldos įstatymas ir kiti teisės aktai. 5. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas ir seniūnijai perduodamas Savivaldybės administracijos funkcijas savo sprendimu nustato Savivaldybės taryba. 6. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, Kauno rajono savivaldybės tarybos, Kauno rajono savivaldybės mero (toliau – meras) potvarkiais, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) įsakymais ir šiais nuostatais. 7. Seniūnijos veiklos nuostatus tvirtina administracijos direktorius. Seniūnija pavaldi ir atskaitinga administracijos direktoriui. 8. Seniūnijos bendruomenės atstovai gali sudaryti patariamąją visuomeniniais pagrindais dirbančią seniūnijos tarybą. Jos nuostatus tvirtina meras pagal vidaus reikalų ministro patvirtintus pavyzdinius nuostatus. 9. Seniūnija rengia ilgalaikes plėtros programas ir sprendžia svarbias seniūnijos teritorijoje iškilusias problemas, vadovaudamasi Savivaldybės teikiama metodine, teisine ir organizacine informacija. 10. Seniūno įsakymus, įpareigojimus ir pavedimus seniūnijų kompetencijos klausimais privalo vykdyti visi gyventojai ir jos teritorijoje esančios įmonės, įstaigos ir organizacijos. 11. Seniūnija turi savo spaudą, identifikavimo kodą, sąskaitą banke, gali turėti vėliavą ir herbą. 12. Seniūnijos adresas Kauno g-vė: Vilkija , Kauno rajonas. I. seniūnijos UŽDAVINIAI ir funkcijos 13. Svarbiausi seniūnijos uždaviniai yra: 13.1. administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą; 13.2. padėti Savivaldybės institucijoms bei administracijos struktūriniams padaliniams įgyvendinti jų kompetencijai priskirtas funkcijas; 13.3. kontroliuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje. 14. Seniūnija: 14.1. remia bendruomenės narių iniciatyvas, susijusias su viešųjų savivaldos reikalų tvarkymu, sudaro sąlygas asociacijų veiklai; 14.2. prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų; 14.3. renka ir administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai; 14.4. renka ir administracijos direktoriui teikia duomenis apie šaukiamojo amžiaus jaunuolius, gyvenančius seniūnijos teritorijoje; 14.5. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis administracijos direktoriui; 14.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones; 14.7. telkia socialinius partnerius vaikų socialinėms ir edukacinėms problemoms spręsti; 14.8. dalyvauja organizuojant civilinę saugą; 14.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje; 14.10. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus; 14.11. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas; 14.12. organizuoja viešuosius darbus; 14.13. organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą; 14.14. organizuoja kapinių ir želdinių priežiūrą; 14.15. organizuoja laisvalaikio centrų veiklą; 14.16. nustatyta tvarka organizuoja socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą; 14.17. su nuomininku sudaro socialinio būsto nuomos sutartį, prižiūri sutarties vykdymą; 14.18. prireikus organizuoja viešųjų tualetų paslaugas. 15. Seniūnas: 15.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą; 15.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus; 15.3. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais; 15.4. išduota leidimus laidoti; 15.5. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, neįgalumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą; 15.6. nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas; 15.7. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų jų teikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai ir kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo; 15.8. nustatyta tvarka prižiūri prekybą, išorinę vaizdinę reklamą, užrašus ir iškabas viešosiose vietose; 15.9. teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo; 15.10. mero pavedimu rengia ir teikia Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą; 15.11. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais; 15.12. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus, bendruomenių atstovus ir informuoja juos ir juridinius asmenis apie Savivaldybės institucijų priimtus sprendimus ir jų vykdymo tvarką, teritorijų tvarkymo, gamtos apsaugos, paminklų apsaugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus ir jų nesilaikymo padarinius. 16. Vykdant Savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas funkcijas seniūnija ir seniūnas: 16.1. kontroliuoja Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintų taisyklių laikymąsi; 16.2. priima ir registruoja seniūnijos gyventojų, kuriems reikia gerinti gyvenimo sąlygas, prašymus, atstovauja jiems Savivaldybėje skiriant gyvenamąsias patalpas. 16.3. informuoja Savivaldybės administraciją apie iškilusias žemės, teritorijų bei kraštovaizdžio problemas ir teikia jos prašymu reikalingą informaciją. II. Teisės ir pareigos 17. Seniūnija (seniūnas) turi teisę: 17.1. dalyvauti arba įgalioti dalyvauti kitą asmenį Savivaldybės institucijų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai; 17.2. vadovaujantis Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaryti sandorius su juridiniais ir fiziniais asmenimis ir rūpintis jų vykdymu; 17.3. bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos padaliniais, gauti iš jų reikalingus dokumentus ir informaciją savo funkcijoms vykdyti; 17.4. vadovaujantis teisės aktais, šiais nuostatais, savo profesinėmis žiniomis ir patirtimi, savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdus; 17.5. iš gyvenamųjų vietų bendruomenės atstovų sudaryti patariamąją visuomeninę seniūnijos tarybą svarstyti svarbiausias veiklos kryptis; 17.6. dalyvauti atrankos komisijų, rengiančių darbuotojų priėmimo į seniūniją konkursus, tarnautojų veiklos vertinimo komisijų darbe, teikti siūlymus ir išvadas dėl tarnautojų tinkamumo pareigoms; 17.7. naudoti tikslinę paramą, gautą Savivaldybės administracijos seniūnijos bendruomenės sportiniams, kultūriniams ir socialiniams poreikiams tenkinti; 17.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis. 18. Seniūnija (seniūnas) turi pareigą: 18.1. vadovaujantis Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Kauno rajono savivaldybės administracijoje tvarka nagrinėti asmenų skundus ir prašymus, priskirtus seniūnijos kompetencijai; 18.2. gavus raštišką paklausimą iš seniūnijos tarybos jos kompetencijai priskirtu klausimu, seniūnas pateikia atsakymą raštu seniūnijos tarybos pirmininkui per 20 dienų terminą; 18.3. vykdyti kitas teisės aktų, tarpe jų, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas pareigas ir pavedimus. III. Darbo organizavimas 19. Seniūnijai vadovauja seniūnas. Jį konkurso būdu (palanki gyventojų nuomonė laikoma kandidato privalumu) skiria ir atleidžia administracijos direktorius, vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymu. 20. Seniūnijos pareigybes, neviršydamas Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus ir Savivaldybės darbo užmokesčio fondo, nustato administracijos direktorius. 21. Seniūnas atsako už seniūnijos veiklą ir vidaus vadybą. Seniūnas leidžia įsakymus savo kompetencijos klausimais. 22. Seniūną, jo nesant (ligos, atostogų, komandiruočių, stažuočių metu), pavaduoja pavaduotojas arba administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. 23. Seniūnijos darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, priima į darbą ir atleidžia iš jo seniūnas. 24. Seniūnas, atlikdamas personalo, dirbančio pagal darbo sutartis, valdymo funkcijas: 24.1. leidžia įsakymus dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo; 24.2. darbo įstatymų nustatyta tvarka išleidžia darbuotojus atostogų; 24.3. darbo įstatymų nustatyta tvarka skiria drausmines nuobaudas ir taiko paskatinimus; 24.4. Kauno rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka teikia informaciją Buhalterinės apskaitos tarnybai ir personalo klausimų vyriausiajam specialistui. 25. Seniūno ir kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina administracijos direktorius. 26. Administracijos direktoriaus įsakymu iš pareigų atleidžiamas seniūnas perduoda reikalus asmeniui paskirtam laikinai ar nuolat eiti seniūno pareigas. Reikalams perduoti sudaroma komisija. Perdavimo akte pateikiami svarbiausi duomenys apie faktinę seniūnijos būklę, struktūrą bei etatus, jos personalą, archyvinių dokumentų būklę (pateikiant bylų apyrašus). Prie akto pridedami seniūnijos valdomo turto apyrašai. Aktą pasirašo komisijos nariai ir reikalus perduodantys ir juos priimantys asmenys. Aktas pasirašomas trimis egzemplioriais: vienas egzempliorius perduodamas administracijos direktoriui, kitas – saugomas seniūnijoje, trečias – atiduodamas reikalus perduodančiam asmeniui. 27. Seniūnijos veikla nutraukiama Tarybos sprendimu. Nutraukus seniūnijos veiklą, jos turtas bei dokumentai perduodami Savivaldybės administracijai ar kitiems Tarybos sprendime nurodytiems subjektams.
© PigiosSvetaines.lt